Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 46 trang 29 SGK Đại s Đại số 10 Nâng cao,...

Câu 46 trang 29 SGK Đại s Đại số 10 Nâng cao, Sử dụng máy tính bỏ túi:...

Sử dụng máy tính bỏ túi:. Câu 46 trang 29 SGK Đại s Đại số 10 Nâng cao – Bài 4: Số gần đúng và sai số

Sử dụng máy tính bỏ túi:

a) Hãy viết giá trị gần đúng của \(\root 3 \of 2 \) chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

b) Viết giá trị gần đúng của \(\root 3 \of {100} \) chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

Quảng cáo

a) Giá trị gần đúng của \(\root 3 \of 2 \) chính xác đến hàng phần trăm là: 1,26

   Giá trị gần đúng của \(\root 3 \of {2} \) chính xác đến hàng phần nghìn là: 1,260

b)

 \(\root 3 \of {100}  \approx 4,64\) (chính xác đến hàng phần trăm)

\(\root 3 \of {100}  \approx 4,642\) (chính xác đến hàng phần nghìn)

Quảng cáo