Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 47 trang 29 Đại số 10 Nâng cao: Biết rằng tốc...

Câu 47 trang 29 Đại số 10 Nâng cao: Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là 300 000km/s. Hỏi một năm ánh sáng đi được trong chân không là ...

Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là 300 000km/s. Hỏi một năm ánh sáng đi được trong chân không là bao nhiêu (giả sử một năm có 365 ngày)?. Câu 47 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 4: Số gần đúng và sai số

Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là 300 000km/s. Hỏi một năm ánh sáng đi được trong chân không là bao nhiêu (giả sử một năm có 365 ngày)?

(Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học)

Quảng cáo

1 ngày = 24 x 60 x 60 giây = 86400s

⇒ 365 ngày = 365 x 86400s = 31536000s

Vậy một năm ánh sáng đi được trong chân không là:

300000 x 31536000 = 9460800000000km = 94,608.1011km.

Quảng cáo