Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 48 trang 29 Đại số 10 Nâng cao: Một đơn vị...

Câu 48 trang 29 Đại số 10 Nâng cao: Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng 1,496.108 km. Một trạm vũ trụ di chuyển với vận tốc trung bình là 15000...

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng 1,496.108 km. Một trạm vũ trụ di chuyển với vận tốc trung bình là 15000 m/s. Hỏi trạm vũ trụ đó phải mất bao nhiêu giây mới đi được một đơn vị thiên văn?. Câu 48 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 4: Số gần đúng và sai số

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng 1,496.108 km. Một trạm vũ trụ di chuyển với vận tốc trung bình là 15000 m/s. Hỏi trạm vũ trụ đó phải mất bao nhiêu giây mới đi được một đơn vị thiên văn?

(Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học).

Quảng cáo

Ta có: 1,496.108 km = 1,496.1011m

Thời gian trạm vũ trụ đi được một đơn vị thiên văn là:

1,496.1011 : 15000 ≈ 0,0997.108 ≈ 9,97.106s

Quảng cáo