Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 8 trang 12 Đại số 10 Nâng cao: Sử dụng thuật...

Câu 8 trang 12 Đại số 10 Nâng cao: Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu định lý “Nếu a và b là hai số hữu tỉ thì tổng...

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu định lý “Nếu a và b là hai số hữu tỉ thì tổng a + b cũng là số hữu tỉ”.. Câu 8 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu định lý “Nếu a và b là hai số hữu tỉ thì tổng a + b cũng là số hữu tỉ”.

“a và b là hai số hữu tỉ là điều kiện đủ để tổng a + b cũng là số hữu tỉ”

Quảng cáo