Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Đối...

Bài 1 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Đối với một lượng khí...

Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac – Bài 1 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Đối với một lượng khí

Đối với một lượng khí xác định , quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp ?

A.Nhiệt độ không đổi , thể tích tăng .

Quảng cáo

B.Nhiệt dộ không đổi , thể tích giảm.

C.Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ .

D.Nhiệt độ giảm , thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ .

Chọn C