Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một...

Bài 4 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một mol khí ở áp suất...

Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac – Bài 4 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Một mol khí ở áp suất

Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ \({30^0}C\) thì chiếm một thể tích là bao nhiêu ?

Giải 

Quảng cáo

Trạng thái tiêu chuẩn của 1 mol khí :\({V_0} = 22,4(l);{T_0} = 273(K);{p_0} = 1(atm)\)

Trạng thái khác :\(V?T=30+273=303K;p=2\)(atm)

Phương trình trạng thái :

\({{{p_0}.{V_0}} \over {{T_0}}} = {{pV} \over T} \Rightarrow V = {{{p_0}.{V_0}.T} \over {p.{T_0}}} = {{1.22,4.303} \over {2.273}} = 12,4(l)\)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo