Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một vật...

Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc bạn đầu vo. Tầm bay xa của nó phụ...

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném – Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc bạn đầu vo. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc bạn đầu vo. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Quảng cáo

A. m và vo                                   B. m và h

C. vo và h                                    C. m, vo và h

Chọn C. (Khi ném ngang thì \(\alpha  = 0 \to x = {v_0}t,y =  – {{g{t^2}} \over 2};\) lúc tới đất y = -h nên \(t = \sqrt {{{2h} \over g}} \text{ và }L = {v_0}\sqrt {{{2h} \over g}} \)).