Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Làm thế...

Câu C3 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Làm thế nào để có hệ thức giữa y và x ?...

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném – Câu C3 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Làm thế nào để có hệ thức giữa y và x ?

Làm thế nào để có hệ thức giữa y và x ?

Quảng cáo

Muốn có hệ thức liên hệ giữa y và x ta rút t từ (18.6):

\(\eqalign{  & t = {x \over {{v_0}{\rm{cos}}\alpha }}\text{ thay vào }(18.7):\cr&\,y = {v_0}\sin \alpha {x \over {{v_0}{\rm{cos}}\alpha }} – {g \over 2}{\left( {{x \over {{v_0}{\rm{cos}}\alpha}}} \right)^2}  \cr  & y =  – {g \over {2{v_0}^2{{\cos }^2}\alpha }}.{x^2} + (\tan \alpha )x \cr} \)