Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Hiệu suất...

Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Hiệu suất thực...

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học – Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao. Hiệu suất thực

Hiệu suất thực của một máy hơi nước bằng nửa hiệu suất cực đại. Nhiệt độ của hơi khi ra khỏi lò hơi (nguồn nóng) là \({227^0}C\) và nhiệt độ của buồng ngưng (nguồn lạnh) là \({77^0}C\) . Tính công của máy hơi nước này nếu mỗi giờ nó tiêu thụ 700 kg than có năng suất tỏa nhiệt là \({31.10^6}\) J/kg.

Nhiệt lượng cấp cho động cơ trong một giây:

Quảng cáo

\({Q_1} = {{mg} \over {3600}} = {{{{700.31.10}^6}} \over {3600}} \approx 6,{03.10^6}\) (J)

Hiệu suất động cơ:

\(H = {1 \over 2}{H_{{\rm{max}}}} = {1 \over 2}.{{{T_1} – {T_2}} \over {{T_1}}} = {1 \over 2}.{{(227+273) – (77+273)} \over {227 + 273}} \)

      \(= 0,15\)

Công suất ra của động cơ:

\(P = H{Q_1} = 6,{03.10^6}.0,15 \approx 904\) (kW)

Quảng cáo