Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.40 trang 76 SBT Hóa 11 Nâng cao: Phản ứng este...

Bài 9.40 trang 76 SBT Hóa 11 Nâng cao: Phản ứng este hóa...

Bài 9.40 trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy 3,36 lít. Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic

Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy 3,36 lít khí thoát ra

Phần 2 tác dụng với \(CaC{O_3}\) dư thấy có 1,12 lít khí \(C{O_2}\) thoát ra. Các thể tích đo ở đktc

a) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X

b) Thêm vài giọt axit \({H_2}S{O_4}\) vào phần 3, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Tính khối lượng este tạo thành nếu hiệu suất của phản ứng este hóa bằng 60,00%

Tổng số mol axit và ancol = 2 lần số mol \({H_2}\) =0,30 (mol)

Quảng cáo
Đang tải...

Số mol axit \(C{H_3}{\rm{COO}}H = \) 2 lần số mol \(C{O_2}\) =0,10 (mol)

Vậy số mol \({C_2}{H_5}OH\) =0,20 (mol)

Phần trăm khối lượng của \(C{H_3}{\rm{COO}}H = 39,47\% ;\) \(\% {C_2}{H_5}OH = 60,53\% \)

b) Phản ứng este hóa

\(C{H_3}{\rm{OO}}H + {C_2}{H_5}OH\buildrel {t,xt} \over \longleftrightarrow \)\(C{H_3}{\rm{COO}}{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

Vì ancol dư, nên hiệu suất tính theo axit

Số mol este = \({{60} \over {100}}.0,10 = 0,06(mol)\)

Khối lượng este = 0,06.88=5,28(g)