Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.42 trang 77 SBT Hóa 11 Nâng cao: Từ phản ứng...

Bài 9.42 trang 77 SBT Hóa 11 Nâng cao: Từ phản ứng cháy tính được x =1,67. Vậy một trong hai axit fomic,...

Bài 9.42 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Từ phản ứng cháy tính được x =1,67. Vậy một trong hai axit fomic, Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic

Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 mol hỗn hợp X thu được 11,20 lít khí \(C{O_2}\) (đo ở đktc). Nếu trung hòa 0,30 mol hỗn hợp trên thì cần 500 ml dung dịch NaOH 1 M. Tìm công thức của hai axit

Công thức chung của 2 axit \({C_x}{H_y}{O_z},\;(z \ge 2)\)

Quảng cáo
Đang tải...

Từ phản ứng cháy tính được x =1,67. Vậy một trong hai axit fomic,

Phản ứng trung hòa : \(R{(C{\rm{OOH)}}_k} + kNaOH \to \) \(R{(C{\rm{OONa)}}_k}\)\( + k{H_2}O\)

Tính được k =1,67

Như vậy : Các axit có số nguyên tử C= số nhóm –COOH

Axit thứ hai là HCOOC-COOH (axit oxalic) đổi màu quỳ tím.