Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.18 trang 136 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho dãy...

Câu 4.18 trang 136 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho dãy số...

Cho dãy số. Câu 4.18 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 2: Dãy có giới hạn hữu hạn

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) và \(\left( {{v_n}} \right)\) với

Quảng cáo

            \({u_n} = \cos n\pi ,\,{v_n} = \sin \left( {n\pi  + {\pi  \over 2}} \right)\)

Có giới hạn hay không ?

Cả hai dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) và \(\left( {{v_n}} \right)\) đều không có giới hạn.

Quảng cáo