Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11: y = x3 – 5×2 + 4x;...

Câu hỏi 1 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Tính \(y’\) và đạo hàm của \(y’\) biết:

a) y = x3 – 5x2 + 4x;

b) y = sin3x.

Sử dụng :

Quảng cáo

+ Công thức đạo hàm các hàm số cơ bản.

+ Đạo hàm hàm số lượng giác.

a) y’ = (x3 – 5x2 + 4x)’ = 3x2 – 10x + 4

(y’)’=(3x2 – 10x + 4)’ = 6x – 10

b) y’ = (sin⁡3x )’ = 3cos⁡3x

(y’)’=(3 cos⁡3x )’ = -9sin⁡3x

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11