Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11: Biết bốn số hạng đầu của một dãy số là -1, 3, 7, 11....

Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ đó hãy chỉ ra một quy luật rồi viết tiếp năm số hạng của dãy theo quy luật đó.. Bài 3. Cấp số cộng

Biết bốn số hạng đầu của một dãy số là -1, 3, 7, 11.

Quảng cáo

Từ đó hãy chỉ ra một quy luật rồi viết tiếp năm số hạng của dãy theo quy luật đó.

Quan sát dãy số đã cho, lấy số sau trừ cho số trước và tìm quy luật.

Quy luật: kể từ số thứ 2, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với 4.

Năm số hạng tiếp của dãy theo quy luật đó là: 15; 19; 23; 27; 31.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11