Trang chủ Bài học Bài 3. Cấp số cộng

Bài 3. Cấp số cộng

Câu 3.43 trang 92 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng
Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_2} + {u_5} = 42\) và \({u_4} + {u_9} = 66\). Hãy tính tổng 346 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.
Câu 3.39 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng
Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có công sai \(d > 0,{u_{31}} + {u_{34}} = 11\) và \({\left( {{u_{31}}} \right)^2} + {\left( {{u_{34}}} \right)^2} = 101\). Hãy tìm số hạng tổng quát
Câu 3.42 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng
Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_5} + {u_{19}} = 90\). Hãy tính tổng 23 số hạng đầu tiên của  \(({u_n})\).
Câu 3.44 trang 92 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng tăng
Cho cấp số cộng tăng \(({u_n})\) có \(u_1^3 + u_{15}^3 = 302094\) và tổng 15 số hạng đầu tiên bằng 585. Hãy tìm số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng đó.
Câu 3.37 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai dương và
Cho một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó, biết rằng hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm
Quảng cáo


Câu 3.40 trang 92 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho cấp số cộng
Cho cấp số cộng \(({u_n})\) và cho các số nguyên dương m, k với \(m < k\). Chứng minh rằng
Câu 3.32 trang 91 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị
Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị \(\left( C \right)\) của hàm số \(y = 3x – 2.\)
Câu 3.34 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho một cấp số cộng có 5 số hạng....
Cho một cấp số cộng có 5 số hạng. biết rằng số hạng thứ hai bằng 3 và số hạng thứ tư bằng 7. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó.
Câu 3.35 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ...
Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...