Trang chủ Bài học Bài 3. Cấp số cộng

Bài 3. Cấp số cộng

Có tổng số 38 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Bài 3. Cấp số cộng trên trang web Baitapsgk.com
Câu 3.43 trang 92 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng

Cho cấp số cộng. Câu 3.43 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Câu 3.39 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng

Cho cấp số cộng. Câu 3.39 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Câu 3.41 trang 92 SBT Đại số 11 Nâng cao: Hãy tính các tổng sau đây:

Hãy tính các tổng sau đây:. Câu 3.41 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp

Câu 3.42 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng

Cho cấp số cộng. Câu 3.42 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Câu 3.44 trang 92 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng tăng

Cho cấp số cộng tăng . Câu 3.44 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp

Câu 3.37 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho một cấp số cộng có 7 số hạng...

Cho một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tìm các số hạng

Câu 3.40 trang 92 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho cấp số cộng

Cho cấp số cộng. Câu 3.40 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Câu 3.32 trang 91 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ...

Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị . Câu 3.32 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao –

Câu 3.34 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho một cấp số...

Cho một cấp số cộng có 5 số hạng. biết rằng số hạng thứ hai bằng 3 và số hạng thứ tư bằng 7. Hãy

Câu 3.35 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Một cấp số cộng có 7 số hạng mà...

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...