Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 173 Đại số và Giải tích 11: Bài...

Câu hỏi 2 trang 173 Đại số và Giải tích 11: Bài 5. Đạo hàm cấp hai...

Câu hỏi 2 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Một vật rơi tự do theo phương thẳng đứng có phương trình s = \({1 \over 2}\)gt2 (trong đó g ≈ 9,8 m/s2). Hãy tính vận tốc tức thời v(t) tại các thời điểm to = 4s; t1 = 4,1 s. Tính tỉ số Δv/Δt trong khoảng Δt = t1 – to.

Quảng cáo

– Vận tốc \(v (t)= \dfrac{S(t)}{t}\).

– Thay các giá trị \(t_0\) và \(t_1\) vào \(v(t)\).

– Tính \({{\Delta v} \over {\Delta t}} = {{v({t_1}) – v({t_0})} \over {{t_1} – {t_0}}}  \)

\(\eqalign{
& v(t) = {s \over t} = {{{1 \over 2}g{t^2}} \over t} = {1 \over 2}gt \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
v({t_0}) = {s \over {{t_0}}} = {{{1 \over 2}g{t_0}^2} \over {{t_0}}} = {1 \over 2}g{t_0} = {1 \over 2}.9,8.4 = 19.6\,(m/s) \hfill \cr
v({t_1}) = {s \over {{t_1}}} = {{{1 \over 2}g{t_1}^2} \over {{t_1}}} = {1 \over 2}g{t_1} = {1 \over 2}.9,8.4,1 = 20,09\,(m/s) \hfill \cr} \right. \cr
& {{\Delta v} \over {\Delta t}} = {{v({t_1}) – v({t_0})} \over {{t_1} – {t_0}}} = {{20,09 – 19,6} \over {4,1 – 4}} = 4,9 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11