Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11: Chứng minh nhận...

Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11: Chứng minh nhận xét 3. ...

Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11. Phép đồng dạng tỉ số b biến 2 điểm M’,N’ thành 2 điểm M”,N”sao cho M”N” = pM’N’. Bài 8. Phép đồng dạng

Chứng minh nhận xét 3. 

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k và phép đồng dạng tỉ số p ta được phép đồng dạng tỉ số pk.

Quảng cáo

– Phép đồng dạng tỉ số k biến 2 điểm M, N thành 2 điểm M’,N’ sao cho M’N’ = kMN

– Phép đồng dạng tỉ số b biến 2 điểm M’,N’ thành 2 điểm M”,N”sao cho M”N” = pM’N’

⇒ M”N” = pkMN

Vậy: Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k và phép đồng dạng tỉ số p ta được phép đồng dạng tỉ số pk.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11