Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11: Nêu cách xác...

Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11: Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vecto v....

Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11. Đường thẳng đi qua 2 điểm A’ và B’là đường thẳng d’ hay d’là ảnh của đường thẳng d. Bài 2. Phép tịnh tiến

Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vecto v.

Quảng cáo

Lấy 2 điểm A và B thuộc đường thẳng d

Lần lượt thực hiện phép tịnh tiến A, B theo vecto v→ ta được 3 điểm A’và B’

Đường thẳng đi qua 2 điểm A’ và B’là đường thẳng d’ hay d’là ảnh của đường thẳng d

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11