Trang chủ Bài học Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 3. Phép đối xứng trục


Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình lớp 11:  
Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11. Qua phép đối xứng trục AC. Bài 3. Phép đối xứng trục Cho hình thoi...
Câu hỏi 2 trang 9 Hình học 11: Chứng minh nhận xét 2.
Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11. Bài 3. Phép đối xứng trục Chứng minh nhận xét 2. M’ = Đd(M)⇔ M...
Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11: Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối...
Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11. Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép...
Câu hỏi 4 trang 10 Hình lớp 11: Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng...
Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11. Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép...
Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11: Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng, rồi...
Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11. Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng,...
Câu hỏi 6 trang 11 Hình học 11: Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng?
Câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11. Bài 3. Phép đối xứng trục a) Trong những chữ cái dưới đây, chữ...
Câu 25 trang 9 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng m chỉ cắt (E) tại điểm M duy nhất (đường thẳng m
Chứng minh rằng m chỉ cắt (E) tại điểm M duy nhất (đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của...
Câu 29 trang 9 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua A’ vuông góc với BC, qua B’
Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua A’ vuông góc với BC, qua B’ vuông góc với AC, qua C’ vuông góc...
Câu 22 trang 8 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng chỉ cần tối đa ba phép đối xứng trục để hợp thành
Chứng minh rằng chỉ cần tối đa ba phép đối xứng trục để hợp thành của chúng biến tam giác ABC thành tam...
Câu 24 trang 9 Sách bài tập Toán Hình 11 NC: Gọi m là đường phân giác ngoài tại A của tam giác ABC....
Gọi m là đường phân giác ngoài tại A của tam giác ABC. Chứng minh rằng với mọi điểm M trên m, chu...

Mới cập nhật

Nguyên tử H có liên kết với các nguyên tố C, N, O và Cl để tạo thành các hợp chất tương ứng
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành bởi sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử Hướng dẫn trả lời...
Nguyên tố O có thể hình thành liên kết với nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau: Li, H,C, Mg, He?
Liên kết ion được hình thành giữa các nguyên tử kim loại và nguyên tử phi kim Trả lời Câu hỏi trang 16 5.9...
Liên kết ion được tạo thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích trái dấu. Trong số các cặp ion sau đây
Liên kết ion được hình thành giữa các nguyên tử kim loại và nguyên tử phi kim Phân tích và giải Câu hỏi trang...
Liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị được tạo ra trong mỗi trường hợp sau?
Liên kết ion được hình thành giữa các nguyên tử kim loại và nguyên tử phi kim Giải chi tiết Câu hỏi trang 16...
Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ . . . trong các câu sau: Liên kết giữa hai nguyên tử Cl là...
Nguyên tử của nguyên tố khác có xu hướng tham gia liên kết hóa học để đạt được lớp electron Trả lời Câu hỏi...
Chọn phương án đúng Trong quá trình các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị...
Nguyên tử của nguyên tố khác có xu hướng tham gia liên kết hóa học để đạt được lớp electron Trả lời Câu hỏi...