Trang chủ Bài học Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 3. Phép đối xứng trục

Có tổng số 24 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Bài 3. Phép đối xứng trục trên trang web Baitapsgk.com
Câu 29 trang 9 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua A’ vuông...

Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua A’ vuông góc với BC, qua B’ vuông góc với AC, qua C’ vuông góc với AB

Câu 25 trang 9 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng m chỉ cắt (E) tại điểm M...

Chứng minh rằng m chỉ cắt (E) tại điểm M duy nhất (đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của (E) tại

Câu 27 trang 9 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng m chỉ cắt (P) tại điểm chung...

Chứng minh rằng m chỉ cắt (P) tại điểm chung duy nhất M. (Đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của (P)

Câu 28 trang 9 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Chứng minh rằng các đường thẳng AA’,...

Chứng minh rằng các đường thẳng AA’, BB’, CC’ đồng quy.. Câu 28 trang 9 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài

Câu 22 trang 8 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng chỉ cần tối đa ba phép đối...

Chứng minh rằng chỉ cần tối đa ba phép đối xứng trục để hợp thành của chúng biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’..

Câu 24 trang 9 Sách bài tập Toán Hình 11 NC: Gọi m là đường phân giác ngoài tại...

Gọi m là đường phân giác ngoài tại A của tam giác ABC. Chứng minh rằng với mọi điểm M trên m, chu vi của

Câu 26 trang 9 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Chứng minh rằng m chỉ cắt (H)...

Chứng minh rằng m chỉ cắt (H) tại điểm M duy nhất.( Đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của (H) tại

Câu 18 trang 8 SBT Hình 11 Nâng cao: Cho hai điểm phân biệt A, B và phép dời...

Cho hai điểm phân biệt A, B và phép dời hình F khác với phép đồng nhất sao cho F(A) = A, F(B) = B.

Câu 19 trang 8 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Cho hai điểm A, B phân biệt....

Cho hai điểm A, B phân biệt. Có những phép dời hình nào biến A thành A và biến B thành B.. Câu 19 trang

Câu 21 trang 8 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB...

Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB = A’B’. Chứng minh rằng có thể tìm được một phép đối xứng trục hoặc hợp thành của

Bài học trong chương trình Toán 11(SBT)

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...