Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 93 Đại số và Giải tích 11: Bài...

Câu hỏi 2 trang 93 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Cấp số cộng...

Câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 3. Cấp số cộng

Cho \((u_n)\) là một cấp số cộng có sáu số hạng với \(\displaystyle u_1 ={{ – 1} \over 3},d = 3\). Viết dạng khai triển của nó.

Quảng cáo

Tính từ số hạng của CSC và kết luận.

Sử dụng công thức \({u_{n + 1}} = {u_n} + d\)

Dạng khai triển của cấp số cộng đó là: \(\displaystyle{{ – 1} \over 3};\,{8 \over 3};\,{{17} \over 3};\,{{26} \over 3};\,{{35} \over 3}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11