Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 102 Đại số và Giải tích 11: Tính...

Câu hỏi 4 trang 102 Đại số và Giải tích 11: Tính tổng: ...

Câu hỏi 4 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11. \( \displaystyle \Rightarrow S = {{{u_1}(1 – {q^n})} \over {1 – q}} = {{1.\left[ {1 – {{({1 \over 3})}^n}} \right]} \over {1 – {1 \over 3}}}. Bài 4. Cấp số nhân

Tính tổng: 

Quảng cáo

\(\displaystyle S = 1 + {1 \over 3} + {1 \over {{3^2}}} + … + {1 \over {{3^n}}}\)

Cấp số nhân có: \({u_1}=1 \), \(\displaystyle q = {1 \over 3}\)

\( \displaystyle \Rightarrow S = {{{u_1}(1 – {q^n})} \over {1 – q}} = {{1.\left[ {1 – {{({1 \over 3})}^n}} \right]} \over {1 – {1 \over 3}}} \) \(\displaystyle = {2 \over 3}\left[ {1 – {{({1 \over 3})}^n}} \right]\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11