Trang chủ Bài học Bài 4. Cấp số nhân

Bài 4. Cấp số nhân

Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Chứng minh rằng dãy số \(({u_n})\) vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân....
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x, y, z, theo thứ tự đó...
Nhận thấy \(x \ne 0,\) vì nếu ngược lại thì \(y = z = 0\) và do đó cấp số cộng \(x,2y,3z.\)...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x, y, z, theo thứ...
Vì dãy số \(x,y,z\) là một cấp số nhận nên \({y^2} = x.z\)...
Câu 3.56 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Hãy tính các số sau:
b) Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có 11 số hạng, số hạng đầu bằng \({4 \over 3}\) và số hạng cuối bằng \({{81} \over {256}}.\)...
Câu 3.57 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Kí hiệu q là công bội của cấp số nhân đã cho. Dễ thấy,\({u_1}.q \ne 0.\) Do đó, Ta có...
Câu 3.54 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho, ta có...
Câu 3.49 trang 93 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho một cấp số nhân có 5 số hạng...
Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ n của cấp số nhân đã cho. Theo giả thiết ta có \({u_2} = 3,{u_4} = 6\) và theo yêu cầu của bài rút...

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...