Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 109 Hình học 11: Hãy nêu tên các...

Câu hỏi 3 trang 109 Hình học 11: Hãy nêu tên các mặt phẳng lần lượt chứa các đường thẳng SB, SC, SD và vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...

Câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11. ⇒BD ⊥ (SA,AC)⇒BD ⊥ (SAC) mà BD ∈(ABCD) nên (SAC) ⊥ (ABCD). Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Cho hình vuông ABCD. Dựng đoạn AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD.

a) Hãy nêu tên các mặt phẳng lần lượt chứa các đường thẳng SB, SC, SD và vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

b) Chứng minh rằng mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SBD)

Quảng cáo

a) SA ⊥ (ABCD), SA ∈ (SAB) ⇒ (SAB) ⊥ (ABCD)

SA ⊥ (ABCD), SA ∈ (SAD) ⇒ (SAD) ⊥ (ABCD)

SA ⊥ (ABCD)⇒SA ⊥ BD ∈(ABCD) và BD ⊥ AC(hai đường chéo hình vuông)

⇒BD ⊥ (SA,AC)⇒BD ⊥ (SAC) mà BD ∈(ABCD) nên (SAC) ⊥ (ABCD)

b) BD ⊥ (SAC) mà BD ∈(SBD) nên (SAC) ⊥ (SBD)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11