Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 7 Hình học 11 M(x’,y’) là ảnh...

Câu hỏi 3 trang 7 Hình học 11 M(x’,y’) là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vecto v...

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Hình học 11. \(\eqalign{ & \Rightarrow \left\{ \matrix{ x’ = 3 + 1 = 4 \hfill \cr y’ = – 1 + 2 = 1 \hfill \cr} \right.. Bài 2. Phép tịnh tiến

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vecto \(\overrightarrow v  = (1;\,2)\). Tìm tọa độ của điểm M’ là ảnh của điểm M(3; -1) qua phép tịnh tiến \(T\overrightarrow v \)

Quảng cáo

Ta có M(x’,y’) là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vecto v

\(\eqalign{
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
x’ = 3 + 1 = 4 \hfill \cr
y’ = – 1 + 2 = 1 \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow M(4;1) \cr} \)


Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11