Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của các dãy số sau:...

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Dãy số

Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của các dãy số sau:

a) Dãy nghịch đảo của các số tự nhiên lẻ;

b) Dãy các số tự nhiên chia cho 3 dư 1.

Quảng cáo

a) năm số hạng đầu: 

\(\displaystyle {1 \over 1};\,{1 \over 3};\,{1 \over 5};\,{1 \over 7};\,{1 \over 9}\)

số hạng tổng quát của dãy số: \(\displaystyle{1 \over {2n + 1}}\) (n∈N)

b)năm số hạng đầu: 1;4;7;10;13

số hạng tổng quát của dãy số: 3n + 1(n ∈ N)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11