Trang chủ Bài học Bài 2. Dãy số

Bài 2. Dãy số

Hướng dẫn giải, trả lời 48 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 2. Dãy số. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 2. Dãy số - Toán lớp 11 (sách cũ), Bài 2. Dãy số - SBT Toán 11 Nâng cao (sách cũ), Bài 2. Dãy số - Toán lớp 11 Nâng cao (sách cũ), Bài 2. Dãy số - SBT Toán lớp 11 (sách cũ), ...


Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Dãy số
Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11. \(\eqalign{ & f(1) = {1 \over {2.1 - 1}} = {1...
Câu hỏi 2 trang 86 Đại số và Giải tích 11: Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh...
Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Dãy số Hãy nêu các phương pháp cho một...
Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của...
Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Dãy số Viết năm số hạng đầu và số hạng...
Câu hỏi 4 trang 87 Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Dãy số
Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Dãy số Viết mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi. Dãy...
Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11: Tính un+1, vn+1.
Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11. Lời giải chi tiết Bài 2. Dãy số Cho các dãy số...
Câu hỏi 6 trang 90 Đại số và Giải tích lớp 11: Bài 2. Dãy số
Câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức \(\displaystyle{n \over {{n^2} + 1}}...
Câu 3.24 trang 89 SBT Đại số nâng cao lớp 11  
Câu 3.24 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) Hãy tính \({v_2},{v_3}\) và \({v_4}.\). Bài 2....
Câu 3.25 trang 89 SBT Đại Số - Giải tích Nâng cao 11 Bài 2. Dãy số
Câu 3.25 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giả sử đã có (1) đúng khi \(n...
Câu 3.22 trang 89 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 2. Dãy số
Câu 3.22 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) . Bài 2. Dãy số Cho dãy số \(({u_n}),\)...
Câu 3.23 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 2. Dãy số
Câu 3.23 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 2. Dãy số Cho dãy số \(({u_n}),\)với \({u_n}...

Mới cập nhật

Ôn tập chủ đề 8 trang 115 Công nghệ 12 Cánh diều: Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có...
Vận dụng kiến thức về tín hiệu số. Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 115: CH, CH, CH, CH, CH, CH, CH,...
Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Lập bảng chân lý của mạch tổ hợp ở Hình O8. Quan sát Hình O8
Quan sát Hình O8. 1. Trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8. Câu...
Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Nêu tên các cổng logic được sử dụng trong mạch tổ hợp ở Hình O8. Quan sát...
Quan sát Hình O8. 1. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề...
Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có bao nhiêu tổ hợp trạng thái của đầu vào? Lập bảng chân lý của cổng...
Vận dụng kiến thức về cổng logic. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều -...
Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong những trường hợp nào?
Vận dụng kiến thức về cổng logic. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ...
Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra như thế nào nếu các đầu vào A và B đều có giá trị 0?
Vận dụng kiến thức về cổng logic. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập...