Trang chủ Bài học Bài 2. Dãy số

Bài 2. Dãy số

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Dãy số
Cho hàm số \(\displaystyle f(n) ={1 \over {2n – 1}}\), n ∈ N*. Tính f(1), f(2), f(3), f(4), f(5).
Câu hỏi 4 trang 87 Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Dãy số
Dãy Phi-bô-na-xi có hai số hạng đầu bằng 1, số hạng sau bằng tổng hai số ngay trước nó.
Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11: Tính un+1, vn+1.
Cho các dãy số (un) và (vn) với un = 1 + \({1 \over n}\); vn = 5n – 1.
Câu hỏi 6 trang 90 Đại số và Giải tích lớp 11: Bài 2. Dãy số
Chứng minh các bất đẳng thức \(\displaystyle{n \over {{n^2} + 1}} \le {1 \over 2};\,\,\,{{{n^2} + 1} \over {2n}} \ge 1\) với mọi n∈N*
Câu 3.24 trang 89 SBT Đại số nâng cao lớp 11  
Cho dãy số \(({v_n})\) xác định bởi
Câu 3.22 trang 89 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 2. Dãy số
Cho dãy số \(({u_n}),\) với \({u_n} = \sin {{n\pi } \over 3} + \cos {{n\pi } \over 6}.\)
Câu 3.23 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 2. Dãy số
Cho dãy số \(({u_n}),\)với \({u_n} = \sin (2n – 1){\pi  \over 3}.\)

Bài học trong chương trình Toán 11(SBT)

Bài học trong chương trình Toán 11

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...