Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11: Gọi A'(a,b) và...

Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11: Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Ox...

Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11. Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Ox. Bài 3. Phép đối xứng trục

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(0; -5) qua phép đối xứng trục qua trục Ox.

Quảng cáo

Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Ox

\(\eqalign{
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = 1 \hfill \cr
b = – 2 \hfill \cr} \right.;\,\,\left\{ \matrix{
c = 0 \hfill \cr
d = 5 \hfill \cr} \right. \cr
& hay\,\,\,A'(1, – 2);\,\,\,B'(0,5) \cr} \)


Mục lục môn Toán 11