Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 10 Hình lớp 11: Gọi A'(a,b) và B'(c,d)...

Câu hỏi 4 trang 10 Hình lớp 11: Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Oy...

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11. Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Oy. Bài 3. Phép đối xứng trục

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(5; 0) qua phép đối xứng trục Oy.

Quảng cáo

Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Oy

\(\eqalign{
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = – 1 \hfill \cr
b = 2 \hfill \cr} \right.;\,\,\,\left\{ \matrix{
c = – 5 \hfill \cr
d = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow A'( – 1,2);\,\,B'( – 5,0) \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11