Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11: Chọn hệ tọa...

Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11: Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối ...

Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11. Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục. Bài 3. Phép đối xứng trục

Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục Ox để chứng minh tính chất 1.

Quảng cáo

Lấy ảnh A’,B’ của hai điểm A(1; 2) và B(2; 3) qua phép đối xứng trục Ox

Dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục Ox, ta có:

A'(1;-2), B'(2;-3)

\(\eqalign{
& AB = \sqrt {{{(2 – 1)}^2} + {{(3 – 2)}^2}} = \sqrt {{1^2} + {1^2}} = \sqrt 2 \cr
& A’B’ = \sqrt {{{(2 – 1)}^2} + {{( – 3 – ( – 2))}^2}} = \sqrt {{1^2} + {{( – 1)}^2}} = \sqrt 2 \cr} \)

⇒ A’B’ = AB

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11