Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 89 Hình học 11: Bài 1. Vectơ trong...

Câu hỏi 5 trang 89 Hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian...

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11. ⇒ ba vecto \(\overrightarrow {{\rm{AF}}} ;\overrightarrow {IK} ;\overrightarrow {ED} \) đồng phẳng (vì giá của chúng song song với một mặt phẳng, có thể chọn một mặt. Bài 1. Vectơ trong không gian

Cho hình hộp \(ABCD.EFGH\). Gọi \(I\) và \(K \) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB\) và \(BC\). Chứng minh rằng các đường thẳng \(IK\) và \(ED\) song song với mặt phẳng \((AFC)\). Từ đó suy ra ba vecto \(\overrightarrow {{\rm{AF}}} ;\,\overrightarrow {IK} ;\,\overrightarrow {ED} \) đồng phẳng.

Ba véc tơ được gọi là đồng phẳng nếu giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.

Quảng cáo

\(I\) và \(K\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB\) và \(BC\) \(⇒ IK\) là đường trung bình của \(∆ABC\) nên \(IK//AC \subset \left( {ACF} \right) \Rightarrow IK//\left( {ACF} \right)\)

Hình hộp \(ABCD.EFGH\) nên \((ADHE) // (BCGF)\)

\(⇒ FC // ED\) (là đường chéo trong các hình bình hành \(BCGF\) và \(ADHE)\)

Nên \(ED // (AFC)\).

Ngoài ra \(AF \subset \left( {ACF} \right)\)

⇒ ba vecto \(\overrightarrow {{\rm{AF}}} ;\overrightarrow {IK} ;\overrightarrow {ED} \) đồng phẳng (vì giá của chúng song song với một mặt phẳng, có thể chọn một mặt phẳng bất kì song song với \((ACF)\))

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11