Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11: Bài 1. Vectơ...

Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian...

Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11. Bài 1. Vectơ trong không gian

Cho hai vecto \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \)  đều khác vecto \(\overrightarrow 0 \)  . Hãy xác định vecto \(\overrightarrow c  = 2\overrightarrow a  – \overrightarrow b \) và giải thích tại sao ba vecto \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b ;\,\overrightarrow c \) đồng phẳng.

– Dựng hai véc tơ \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \).

Quảng cáo

– Chọn một điểm làm gốc, vẽ hai véc tơ \(2\overrightarrow a ;-\overrightarrow b \).

– Sử dụng quy tắc hình bình hành dựng véc tơ \(\overrightarrow c \).

\(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b ;\,\overrightarrow c \) đồng phẳng vì \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \)  không cùng phương và có cặp số (2; -1) sao cho : \(\overrightarrow c  = 2\overrightarrow a  – \overrightarrow b \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11