Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Từ etilen và benzen, phải dùng ít nhất mấy phản ứng để có thể điều chế...

Chia sẻ
Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Từ etilen và benzen, phải dùng ít nhất mấy phản ứng để có thể điều chế được polibutađien, polistiren, poli(butađien – stiren)?

A. 7.                 B. 6.                   C. 5.                    D. 8.

Đáp án.

Quảng cáo

Chọn A

\(\eqalign{ & {C_6}{H_6}\buildrel {(1)} \over \longrightarrow {C_6}{H_5} – C{H_2}C{H_3}\cr&\buildrel {(2)} \over \longrightarrow {C_6}{H_5} – CH = C{H_2}\buildrel {(3)} \over \longrightarrow PS  \cr & {C_2}{H_4}\buildrel {(4)} \over \longrightarrow {C_2}{H_5}OH\buildrel {(5)} \over \longrightarrow {C_4}{H_6}\buildrel {(6)} \over \longrightarrow polibutadien  \cr & (7){C_4}{H_6} + {C_6}{H_5} – CH = C{H_2} \to poli\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;(butadien – stiren) \cr} \)Chia sẻ