Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Từ etilen và benzen, phải dùng ít nhất mấy phản ứng để có thể điều chế...

Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Từ etilen và benzen, phải dùng ít nhất mấy phản ứng để có thể điều chế được polibutađien, polistiren, poli(butađien – stiren)?

Quảng cáo

A. 7.                 B. 6.                   C. 5.                    D. 8.

Đáp án.

Chọn A

\(\eqalign{ & {C_6}{H_6}\buildrel {(1)} \over \longrightarrow {C_6}{H_5} – C{H_2}C{H_3}\cr&\buildrel {(2)} \over \longrightarrow {C_6}{H_5} – CH = C{H_2}\buildrel {(3)} \over \longrightarrow PS  \cr & {C_2}{H_4}\buildrel {(4)} \over \longrightarrow {C_2}{H_5}OH\buildrel {(5)} \over \longrightarrow {C_4}{H_6}\buildrel {(6)} \over \longrightarrow polibutadien  \cr & (7){C_4}{H_6} + {C_6}{H_5} – CH = C{H_2} \to poli\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;(butadien – stiren) \cr} \)

Quảng cáo