Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.14 trang 12 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:

Bài 2.14 trang 12 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:...

Bài 2.14 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. \({M_X}:{M_Y}:{M_Z}:{M_T}\)=  6 : 1 : 3 : 2.. Bài 5. Glucozơ

Cho bốn chất hữu cơ X, Y, Z, T. Oxi hoá hoàn toàn từng chất đều cho cùng kết quả: cứ tạo ra 4,4 g CO2 thì kèm theo 1,8 g H2O và cần một thể tích O2 vừa đúng bằng thể tích CO2 thu được. Tỉ lệ phân tử khối của X, Y, Z, T bằng 6: 1: 3: 2 và số nguyên tử cacbon trong mỗi chất không nhiều hơn 6. Xác định công thức phân tử X, Y, Z, T.

Đáp án

 Gọi công thức tổng quát của X, Y, Z, T là \(\eqalign{ & {C_x}{H_y}{O_z}.  \cr & {n_{C{O_2}}} = {{4,4} \over {44}} = 0,1(mol);{n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1(mol) \cr} \)

Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy:

\({C_x}{H_y}{O_z} + (x + {y \over 4} – {z \over 2}){O_2} \to xC{O_2} + {y \over 2}{H_2}O\)

a mol      \((x + {y \over 4} – {z \over 2})a\) mol        ax mol    0,5ay mol

Quảng cáo

Theo phương trình hoá học trên ta có:

           xa = 0,5ay \( \Rightarrow \) y = 2x.

          \((x + {y \over 4} – {z \over 2})a\)= xa                             (1)

Thay y = 2x vào ( 1) ta có:

x + 0,5-0,5z = x \( \Rightarrow \) x = z

Công thức tổng quát của các hợp chất hữu cơ X, Y, Z, T là \({C_x}{H_{2x}}{O_x}.\).

\({M_X}:{M_Y}:{M_Z}:{M_T}\)=  6 : 1 : 3 : 2.

\({M_X}\) lớn nhất, \({M_Y}\) nhỏ nhất. Vì X chứa không quá 6 nguyên tử C nên Y chỉ có thể có 1 nguyên tử C.

Vậy X là \({C_6}{H_{12}}{O_6}\); Y: \(C{H_2}O;Z:{C_3}{H_6}{O_3};T:{C_2}{H_4}{O_2}.\)

Quảng cáo