Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.42 trang 16 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết...

Bài 2.42 trang 16 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển đổi sau đây:...

Bài 2.42 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Xenlulozơ \( \to \) glucozơ \( \to \) ancol etylic \( \to \) axit axetic \( \to \) canxi axetat \( \to \) axeton.. Bài 8. Xenlulozơ

Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển đổi sau đây:

Xenlulozơ \( \to \) glucozơ \( \to \) ancol etylic \( \to \) axit axetic \( \to \) canxi axetat \( \to \) axeton.

Đáp án

Quảng cáo

\(\eqalign{
& {({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^o}} \over
\longrightarrow n{C_6}{H_{12}}{O_6} \cr

& {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{{30}^0} – {{35}^0}C}^{enzim}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow \cr

& {C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_\text{men giấm}^{{{25}^o} – {{30}^o}C}} C{H_3}COOH + {H_2}O \cr

& 2C{H_3}COOH + CaC{O_3} \to\cr& {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr

& {\left( {C{H_3}COO} \right)_2}Ca\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{H_3}COC{H_3} + CaC{O_3} \downarrow \cr} \)