Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.46 trang 16 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: ...

Bài 2.46 trang 16 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác?...

Bài 2.46 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc mạch không phân nhánh, Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Chọn  Đ (đúng) hoặc S (sai) cho mỗi phát biểu sau:

A. Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác.

Quảng cáo

B. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có nhóm chức \(CH = O\)

C. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc mạch không phân nhánh,

D. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng \(Cu{(OH)_2}\).

Đáp án

A: S     ;           B: Đ    ;           C: S     ;           D: S.

Quảng cáo