Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.41 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Cu2O + H2SO4...

Bài 7.41 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Cu2O + H2SO4 loãng → CuSO4 + Cu + H2O là phản ứng gì?...

Bài 7.41 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 43. Đồng và một số hợp chất của đồng

Cho phản ứng: \(C{u_2}O + {H_2}S{O_4}loãng\to CuS{O_4} + Cu + {H_2}O.\)

Phản ứng trên là

Quảng cáo

A. phản ứng oxi hoá-khử, trong đó chất oxi hoá và chất khử là hai chất khác nhau.

B. phản ứng oxi hoá – khử nội phân tử.

C. phản ứng tự oxi hoá – khử.

D. phản ứng trao đổi.

Đáp án C

Quảng cáo