Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 3.20 trang 24 SBT Lý 12 Nâng cao: Một sóng âm...

Câu 3.20 trang 24 SBT Lý 12 Nâng cao: Một sóng âm có dạng sóng cầu được phát sóng ra từ nguồn có công suất...

Một sóng âm có dạng sóng cầu được phát sóng ra từ nguồn có công suất 1 W. Giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại một điểm . Câu 3.20 trang 24 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG III: SÓNG CƠ

Một sóng âm có dạng sóng cầu được phát sóng ra từ nguồn có công suất 1 W. Giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại một điểm

a) cách nguồn 1,0 m ?

b) cách nguồn 2,5  m ?

Giải      

Quảng cáo

Năng lượng được phân bố đều trên diện tích mặt sóng của mặt cầu:

                        \(S = 4\pi {R^2}\)

Cường độ âm tại điểm cách nguồn 1 m là:

                        \({I_1} = {P \over S} = {1 \over {4\pi }} \approx 0,08\,{\rm{W}}/{m^2}\)

Ở cách nguồn 2,5 m, cường độ âm là:

                        \({I_2} = {1 \over {4\pi .2,{5^2}}} \approx 0,013\,{\rm{W}}/{m^2}\)

Quảng cáo