Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 4.7 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 4.7 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm và một tụ điện có...

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm và một tụ điện có điện dung . Câu 4.7 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm \(L = 1,{6.10^{ – 4}}\,H\) và một tụ điện có điện dung \(C = 8\,nF\)

a) Tính chu kì dao động riêng của mạch và bước sóng của sóng điện từ cộng hưởng với mạch.

Quảng cáo

b) Vì cuộn dây có điện trở, để duy trì một hiệu điện thế cực đại \({U_0} = 5V\) trên tụ điện, phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình P = 6 mW. Tính điện trở của cuộn dây.

Giải

a) \(T = 2\pi \sqrt {LC}  = 7,{1.10^{ – 6}}\,s;\,\lambda  = vT = 2130\,\,m.\)

b) \(I = {{{U_0}} \over {\sqrt 2 }}\sqrt {{C\over L}}  = 2,{5.10^{ – 2}}\,A \Rightarrow R = {P \over {{I^2}}} = 9,6\,\Omega \)

Quảng cáo