Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.10 trang 38 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong các thí...

Câu 6.10 trang 38 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực...

Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước song ánh sáng ?. Câu 6.10 trang 38 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước song ánh sáng ?

A. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.

Quảng cáo

B. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.

C. Thí nghiêm giao thoa với khe Y-âng.

D. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo