Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.37 trang 45 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong thí nghiêm...

Câu 6.37 trang 45 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng là hai bức...

Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng lần lượt là và cho . Biết rằng vân sáng bậc 12 của bức xạ trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ . Câu 6.37 trang 45 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng lần lượt là \({\lambda _1}\) và \({\lambda _2}\) cho \({\lambda _1} = 0,5\mu m\). Biết rằng vân sáng bậc 12 của bức xạ \({\lambda _1}\) trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ \({\lambda _2}.\)

a) Xác định bước sóng \({\lambda _2}.\)

b) Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 5 của bức xạ \({\lambda _1}\) đến vân sáng bậc 11 của bức xạ \({\lambda _2}\) ở cùng một phía với vân sáng giữa, biết hai khe Y-âng cách nhau 1 mm và khoảng hai khe tới màn ảnh là 1 m.

Quảng cáo

Giải

a) Tại các chỗ trùng nhau của các vân sáng của \({\lambda _1},{\lambda _2}\), ta có:

            \({k_1}{i_1} = {k_2}{i_2} \Rightarrow {k_1}{\lambda _1} = {k_2}{\lambda _2} \)

\(\Rightarrow {\lambda _2} = {\lambda _1}{{{k_1}} \over {{k_2}}} = 0,5.{{12} \over {10}} = 0,6\mu m\)

b) Ta có: \({i_1} = {{{\lambda _1}D} \over a} = 0,5mm;\,{i_2} = {{{\lambda _2}D} \over a} = 0,6mm\)

Khoảng cách cần tìm là: \(d = 11{i_2} – 5{i_1} = 4,1mm\)

Quảng cáo