Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.12 trang 39 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong quang phổ...

Câu 6.12 trang 39 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong quang phổ liên tục, màu đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn...

Trong quang phổ liên tục, màu đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào ?. Câu 6.12 trang 39 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Trong quang phổ liên tục, màu đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào ?

A. \(0,760\,\,\mu m\) đến \(0,640\,\,\mu m\)

Quảng cáo

B. \(0,640\,\,\mu m\) đến \(0,580\,\,\mu m\)

C. \(0,580\,\,\mu m\) đến \(0,495\,\,\mu m\)

D. Một kết quả khác

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo