Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.5 trang 38 SBT vật lí 12 Nâng cao : Cặp ánh...

Câu 6.5 trang 38 SBT vật lí 12 Nâng cao : Cặp ánh sáng nào có bước sóng tương ứng là và ? Chọn kết quả đúng...

Cặp ánh sáng nào có bước sóng tương ứng là và ? Chọn kết quả đúng theo thứ tự.. Câu 6.5 trang 38 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Cặp ánh sáng nào có bước sóng tương ứng là \(0,59\,\mu m\) và \(0,40\,\mu m\) ? Chọn kết quả đúng theo thứ tự.

Quảng cáo

A. III , IV.                                                        B. II , III.

C. I , II.                                                            D. IV , I.

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo