Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 3 trang 72 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đặt...

Giải bài 3 trang 72 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đặt tính rồi tính 100-19...

Giải bài 3 trang 72 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập (tiếp theo) 

Câu hỏi: a) Đặt tính rồi tính

100 – 19               100 – 75

100 – 66               100 – 94

b) Tính nhẩm:

100 – 60         100 – 80          100 – 90        100 – 10

100 – 30        100 – 50       100 – 70         100 – 40

Quảng cáo

Giải:  a)

b)

100 – 60 = 40         100 – 80 = 20          100 – 90 = 10         100 – 10 = 90

100 – 30 = 70         100 – 50 = 50         100 – 70 = 30         100 – 40 = 60