Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Lý thuyết sự lớn lên và phân chia của tế bào: Bài...

Lý thuyết sự lớn lên và phân chia của tế bào: Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào...

Lý thuyết sự lớn lên và phân chia của tế bào: Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào. Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Advertisements (Quảng cáo)