Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 13 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 13 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng xy cho hai điểm A và B (h.17). Hãy nêu các cặp tia đối nhau và không ...

Chia sẻ
4. Tia – Hoạt động 13 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho hai điểm A và B (h.17). Hãy nêu các cặp tia đối nhau và không đối nhau.

Đề bài

Trên đường thẳng xy cho hai điểm A và B (h.17). Hãy nêu các cặp tia đối nhau và không đối nhau.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Các cặp tia đối nhau: Tia Ax và tia Ay, tia Ax và tia AB, tia Bx và tia By, tia BA và tia By.

Các cặp tia không đối nhau. Tia AB và tia Ay; tia AB và tia Bx; tia AB và tia BA, tia AB và tia By, tia BA và tia Ax, tia BA và tia Ay, tia BA và tia Bx, tia Ax và tia Bx, tia Ax và tia By, tia Ay và tia Bx, tia Ay và tia By.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...