Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 6 trang 88 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 6 trang 88 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Viết các tập hợp B(4), B(6), BC(4, 6)....

Chia sẻ
3. Bội chung nhỏ nhất – Hoạt động 6 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết các tập hợp B(4), B(6), BC(4, 6).

Viết các tập hợp B(4), B(6), BC(4, 6).

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là số nào ?

B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28;…}

Quảng cáo

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; …}

BC(4; 6) = {0; 12; 24; …}

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là số 12Chia sẻ