Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 86 (2) Tài liệu dạy – học toán...

Thử tài bạn trang 86 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy tìm ƯC(36,48), rồi tìm ƯCLN(36,48)....

Chia sẻ
2. Ước chung lớn nhất – Thử tài bạn trang 86 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy tìm ƯC(36,48), rồi tìm ƯCLN(36 ,48).

Hãy tìm ƯC(36,48), rồi tìm ƯCLN(36 ,48).

Ta có Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

Quảng cáo

và Ư(48) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48}

Do đó ƯC(36; 48) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}. Nên ƯCLN(36,48) = 12Chia sẻ