Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số đối của mỗi số sau 5, -4, -10, 2014....

Chia sẻ
2. Tập hợp các số nguyên – Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số đối của mỗi số sau : 5, -4, -10, 2014.

Tìm số đối của mỗi số sau : 5, -4, -10, 2014.

Quảng cáo

Số đối của mỗi số sau: 5, -4, -10, 2014 lần lượt là -5; 4; 10; -2014Chia sẻ