Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 139 (2) Tài liệu dạy học Toán lớp...

Thử tài bạn trang 139 (2) Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Có hai số nguyên a, b khác nhau...

Chia sẻ
4. Bội và ước của một số nguyên – Thử tài bạn trang 139 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Có hai số nguyên a, b khác nhau

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà \(a \;\vdots\; b\) và \(b \;\vdots \;a\) không ?

Quảng cáo

Có. Chẳng hạn a = 7, b= -7

Nếu a, b là hai số nguyên khác nhau mà a ⁝ b và b ⁝ a thì a và b là hai số nguyên (khác 0) đối nhauChia sẻ