Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 7 trang 63 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 7 trang 63 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thể tích của căn phòng là...

Bài 7 trang 63 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Thể tích của căn phòng là. Bài: Chủ đề 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Một căn phòng có dạng hình hộp, kích thước mỗi cạnh là 4m. Cho biết khối lượng riêng của không khí trong phòng là l,2kg/m3. Tìm khối lượng của không khí trong phòng.

Quảng cáo

Thể tích của căn phòng là

V = 4.4.4 =  64m3

Khối lượng của không khí trong phòng:

m = D.v = 1,2.64 = 76,8kg.